Menu
Your Cart

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
www.diersuperxl.nl  is gevestigd op:
Hoofdkantoor:
Pets4u VOF
Ibisstraat 6
3145 AG Te Maassluis
 
www.diersuperxl.nl
Jumper Maassluis (alleen voor online bestelde artikelen)
Jumper Hoogvliet (alleen voor online bestelde artikelen)
Jumper Vlaardingen (alleen voor online bestelde artikelen)
 
 
Artikel 1 Definities
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. www.diersuperxl.nl de gebruiker van deze algemene voorwaarden

Artikel 2 Toepasselijkheid
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.diersuperxl.nl (verder te noemen diersuperxl.nl) en op alle met wederverkoper van producten van www.diersuperxl.nl gesloten overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
 
3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument / afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van diersuperxl.nl. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat diersuperxl.nl de bestelling in behandeling heeft genomen.
3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument / afnemer. diersuperxl.nl heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.
3.3 Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling wordt z.s.m. een factuur met de geldende kortingspercentage naar consument / afnemer gemaild.
3.4 diersuperxl.nl is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde redenen heeft te vrezen dat de consument / afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van  diersuperxl.nl met consument / afnemer.

Artikel 4 Prijzen
 
4.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdrage.
4.2 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is diersuperxl.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
4.5 diersuperxl.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Artikel 5 Betaling en incasso
 
5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
a. Vooruitbetaling: consument / afnemer kan het totaalbedrag overmaken op bankrekeningnummer NL19INGB 0006542231 t.n.v. Pets4u vof, met vermelding van het factuurnummer/ordernummer.
b. Contant: Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag contant voldoen bij afhaling van de producten.
c. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag middels IDeal voldoen.
d. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag, indien dit schriftelijk overeen is gekomen tussen partijen, voldoen bij aflevering.
5.2 Indien consument / afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is deze van rechtswege in verzuim. Consument / afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument / afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5.3 Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van consument / afnemer.
5.4 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van consument / afnemer.
 
Artikel 6 Levering
 
6.1 Levering door diersuperxl vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder of bij afhaling door consument / afnemer.
6.2 Alle leveringen van diersuperxl.nl worden bezorgd door TNT post of eigen vervoerder.
6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument /afnemer. diersuperxl.nl regelt de wijze van verzending.
6.4 diersuperxl.nl levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld.
6.5 Verzending vindt in de regel plaats binnen 24 uur na ontvangst van betaling. Indien één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat deze levertijd enkele dagen overschreden wordt.
6.6 Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft consument/ afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.7 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal diersuperxl.nl de consument / afnemer hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6.8 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan diersuperxl (indien consument / afnemer dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
6.9 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 8 dagen aan diersuperxl.nl melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van diersuperxl.nl aangevuld of opnieuw verricht.

Artikel 7 Herroepingsrecht

Bij producten:

7.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
7.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
7.3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
7.4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
7.5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
7.6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

8.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
8.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
8.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

9.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
9.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
9.3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
9.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
9.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
9.6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
9.7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
   a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
   b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
9.8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
   c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.     
9.9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

10.1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
10.2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
10.3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
10.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
11.1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
11.2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
11.3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;    
11.4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
11.5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
11.6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
11.7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
11.8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
11.9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
11.10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11.11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11.12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
11.13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
11.14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 12 Retourrecht

12.1 Consument / afnemer heeft het recht binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de levering te retourneren. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door diersuperxl.nl, deze worden geweigerd of de kosten worden bij de consument /afnemer in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd.Indien het om een foutief geleverd product gaat, worden de gemaakte verzendkosten door diersuperxl.nl vergoed. Wij hanteren hiervoor de tariefwijzer volgens TNT.
12.2 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument / afnemer. diersuperxl.nl adviseert consument / afnemer dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
12.3 Consument / afnemer dient ten allen tijde contact op te nemen met diersuperxl.nl indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren.
12.4 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in originele verpakking zijn geretourneerd, betaalt diersuperxl.nl de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
12.5 Wanneer de door diersuperxl.nl afgeleverde artikelen niet binnen de 'zichttermijn' van artikel 8.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
12.6 Van het retourrecht zijn uitgesloten: boeken, video's, CD-rom's, fluiten en verzorgingsproducten incl. anti- vlooien en tekenmiddelen. Tevens is het retourneren van maatwerk, o.a. adrespenningen en artikelen met een eigen foto niet mogelijk.

Artikel 13 Garantie
 
13.1 diersuperxl.nl garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan diersuperxl.nl consument / afnemer vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en de oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren.
13.2 De verzendkosten voor het sturen van een nieuw of gerepareerd artikel worden alleen vergoed door diersuperxl.nl indien het defect valt onder garantie. Let op: diersuperxl.nl is niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kan consument/ afnemer de producten met verhoogd aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.
13.3 Garantie- aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij diersuperxl.nl worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
13.4 diersuperxl.nl zal het artikel repareren, vervangen of vergoeden indien er aan de in 8.3 gestelde voorwaarden is voldaan.
13.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:
a. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
b. er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
c. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
d. diersuperxl.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen;

Artikel 14 Aansprakelijkheid
 
14.1 De aansprakelijkheid van diersuperxl.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
14.2 Consument / afnemer vrijwaart diersuperxl.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan diersuperxl.nl toerekenbaar is.
14.3 diersuperxl.nl is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
14.4 Indien diersuperxl.nl in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de terzake doende factuur.

Artikel 15 Overmacht
 
15.1 diersuperxl.nl en consument / afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop diersuperxl.nl geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 16 Ontbinding
 
16.1 diersuperxl.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a: consument / afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
b: na het sluiten van de overeenkomst diersuperxl.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument / afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument / afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
16.2 Voorts is diersuperxl.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 17 Geschillen
 
17.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
17.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.
 
Artikel 18 Slotbepaling
 
Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 
Verkoopafdeling en afhaalpunten:
b. Consument: wederpartij van www.diersuperxl.nl die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
c. Afnemer: wederpartij van www.diersuperxl.nl handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen diersuperxl en consument/afnemer.

Cookie
Door gebruik te maken van deze site accepteert u het cookie programma